Εις βάρος της ΕΚΟΦΝΣ το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

Συγκλονιστικά ήταν τα στοιχεία που προέκυψαν από την εξέταση των καταγγελιών κατά της ΕΚΟΦΝΣ. Όπως αποκάλυψε πρώτο το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας κατέδειξε ότι, η Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία θα πρέπει εντός διμήνου να επαναλάβει ορθά τους ισολογισμούς των ετών 2016, 2017 και 2018 και ακολούθως να τους αναρτήσει στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Μάλιστα, προέκυψε θέμα και με τις συμβάσεις του Τζάνι Ποστιλιόνε και της βοηθού του.

Παρατίθεται απόσπασμα του πορίσματος:

 1. Στο κλιμάκιο ελέγχου απεστάλησαν στοιχεία για τους συνεργάτες – απασχολούμενους με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, για την τριετία 2016-2018, τα οποία απεικονίζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 2016 2017 2018
Φυσικοθεραπευτής 1 1 1
Ιατρός 2    
Συνεργάτης ελέγχου αντιντόπινγκ 3    
Δημοσιογράφος 1    
Συνεργάτης Μηχανοργάνωσης 1 1 1
Λογιστής 1 1 1
Τεχνικός Σύμβουλος   1 1
Προπονητής   1  
Υπεύθυνος Εργομετρήσεων Αθλητών   1 1
Νομικός Σύμβουλος     1
ΣΥΝΟΛΟ 9 6 6

Β.2. Ως προς την τήρηση από τον ελεγχόμενο φορέα των υποχρεώσεων του άρθρου 10Β του ν. 3861/2010.

 1. Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην αριθ. ΕΑΔ 31303/19-10-2020 καταγγελία (υπό στοιχείο 1, σελ. 1-2), η ελεγχόμενη ομοσπονδία δεν δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ (Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων) απολογιστικά στοιχεία δαπανών, όπως  έχει  υποχρέωση  σύμφωνα  με  το  άρθρο  10Β  του  ν.  3861/2010  (Α΄  112),

«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις6 Σύμφωνα με την ως άνω καταγγελία : «Η Ομοσπονδία μέχρι σήμερα 22.6.2020, δεν έχει προχωρήσει σε ανάρτηση απολογιστικών στοιχείων δαπανών, όπου αναφέρονται τα νόμιμα παραστατικά (είδος και αριθμός παραστατικού) που αφορούν στο ποσό επιχορήγησης, με ιδιαίτερη αναφορά του εκδότη και του λήπτη του παραστατικού (ΑΦΜ, ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο για τα φυσικά πρόσωπα ή επωνυμία για τα νομικά πρόσωπα),  καθώς  και  του  αντικειμένου  και  του  ύψους  της  συναλλαγής  (καθαρό  ποσό δαπάνης και τυχόν αναλογών ΦΠΑ) με αναφορά στη σχετική επιχορήγηση (ΑΔΑ), όπως κατά το νόμο υποχρεούται, με συνέπεια να έχει ήδη καταστεί εκπρόθεσμη.»

 1. Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 «Πεδίο εφαρμογής» του ν. 3861/2010 :

«1. Οι ρυθμίσεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται σε νόμους, προεδρικά διατάγματα, αποφάσεις και πράξεις που εκδίδουν ο Πρωθυπουργός, το Υπουργικό Συμβούλιο και τα συλλογικά κυβερνητικά όργανα, οι Υπουργοί, Αναπληρωτές Υπουργοί, Υφυπουργοί, Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων και Περιφερειών, …

 1. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ως φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα νοούνται: α) τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους και β) οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3429/2005.»

Ως εκ τούτου και δεδομένου ότι η Ε.Κ.Ο.Φ.Ν.Σ. αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 19 του ν.2725/1999, επιχορηγούμενο από την Γ.Γ.Α., ήτοι από κρατικούς πόρους, κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 50% του ετήσιου προϋπολογισμού του, αποτελεί φορέα που υπαγόταν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3861/2010.

 1. Από τους πίνακες συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών (απ’ ευθείας αναθέσεις, συνοπτικοί και ανοικτοί διαγωνισμοί) των ετών 2016 – 2018, που τέθηκαν υπ’ όψιν του κλιμακίου ελέγχου προέκυψαν τα εξής:

α) Το πλήθος των συμβάσεων (προμήθειες – υπηρεσίες) ανά έτος και ανά διαδικασία ανάθεσης αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί :

 

ΈΤΟΣ ΑΠ’ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
2016 2
2017 19 2
2018 25 3 1

 

β) Για τις συμβάσεις των ετών 2017-2018 υπήρχαν καταχωρήσεις στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με τις προβλέψεις της υ.α. αριθμ. 57654/2017 (Β΄ 1781), «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», όσον αφορά τα πεδία

«αιτήματα», «προκηρύξεις-διακηρύξεις», «κατακυρώσεις-αναθέσεις» και «συμβάσεις». Δεν υπήρχε ουδεμία καταχώρηση στο πεδίο «εντολές πληρωμών». Σύμφωνα με δήλωση των εκπροσώπων του ελεγχόμενου φορέα, δεν γίνεται καταχώρηση στοιχείων στο συγκεκριμένο πεδίο, λόγω έλλειψης ανθρώπινων πόρων, αλλά οι σχετικές εγκρίσεις δαπανών αναρτώνται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Ζητήθηκαν σχετικά και τηρούνται στον φάκελο ελέγχου οι ανηρτημένες εγκρίσεις δαπανών των δύο συνοπτικών διαγωνισμών του έτους 2017 και των τριών συνοπτικών και ενός ανοικτού διαγωνισμού του έτους 2018.

Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο αριθ. ΕΑΔ 31303/19-10-2020 έγγραφο-καταγγελία:

 • Η ΕΚΟΦΝΣ δεν τηρεί την υποχρέωση ανάρτησης των προϋπολογισμών, απολογισμών, ισολογισμών στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
 • Δεν τηρεί θεωρημένα βιβλία Περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.2725/1999.
 • Εξάγονται επισφαλή συμπεράσματα αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα καθώς: α) το 2016-2018 η αξία των ενσώματων παγίων παραμένει σταθερή αν και έχουν πραγματοποιηθεί αγορές και η αξία της καθαρής θέσης απομειώνεται. Δεν υπάρχει ανάλυση των λογαριασμών της καθαρής θέσης ως προς τα αποτελέσματα εις Νέον, β) το 2016 & 2017 το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης στα αποτελέσματα χρήσης είναι ΖΗΜΙΑ ενώ το 2018 ΚΕΡΔΟΣ και γ) δεν προκύπτει η διενέργεια αποσβέσεων των παγίων στοιχείων.
 • Στο Παθητικό του ισολογισμού εμφανίζονται υποχρεώσεις (οφειλές) ενώ στην ταμειακή κατάσταση δεν φαίνεται να υπολογίζονται (π.χ. το 2017 τα έξοδα της χρήσης τα οποία μαζί με τα οφειλόμενα της προηγούμενης ήταν 955.809,82€ οι πληρωμές στον ταμειακό απολογισμό είναι 955.390,00€ άρα οι οφειλές που προκύπτουν είναι 419,82€ ενώ στον ισολογισμό το σύνολο των υποχρεώσεων είναι 59.663,25€. (υπό στοιχείο 3 (β), σελ. 5)
 • Στον Ισολογισμό χρησιμοποιείται ο λογαριασμός Χρεώστες – Απαιτήσεις και δεν διευκρινίζεται από ποιες συναλλαγές προκύπτουν (υπό στοιχείο 3 (στ), σελ. 5)
 • Δεν συντάσσεται απογραφή παγίων στις 31.12. κάθε έτους και δεν εμφανίζεται στον ισολογισμό.
 • Τα έτη 2016-2018 παρατηρείται η αξία των ενσώματων παγίων (ενώ έχουν πραγματοποιηθεί σχετικές αγορές) να παραμένει σταθερή και η αξία της καθαρής θέσης να απομειώνεται (χρεώνεται ο λογ. Καταβεβλημένα Κεφάλαια, ο οποίος αποτελείται από επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού). (υπό στοιχείο 2.1 (α), σελ. 3)
 • Το Αποτέλεσμα χρήσης δεν εμφανίζεται ευκρινώς στον Ισολογισμό (υπό στοιχείο 3 (δ), σελ. 5)
 • Δεν παρέχονται πληροφορίες για το πώς το κεφάλαιο αυξομειώνεται. Η αυξομείωση του δεν συμπίπτει με τα αποτελέσματα χρήσης (υπό στοιχείο 3 (θ), σελ. 5)

 

Τα όσα αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ:

Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος στην ομοσπονδία κωπηλασίας από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, το πόρισμα είναι αρκετά σοβαρό και αυτό καταδεικνύεται από το ότι η ομοσπονδία της κωπηλασίας θα πρέπει εντός διμήνου να επαναλάβει ορθά τους ισολογισμούς των ετών 2016, 2017 και 2018, δηλαδή να κάνει ορθά τους ταμειακούς απολογισμούς της με καταχώρηση των εσόδων-εξόδων κατά την είσπραξη και πληρωμή τους και εν συνεχεία να τα αναρτήσει στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ διαπιστώθηκε θέμα και με τις συμβάσεις του τεχνικού συμβούλου της ομοσπονδίας, Τζάνι Ποστιλιόνε και της βοηθού του, σχετικά με τις τις αμοιβές τους.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ